< Partijen

FNP

Kandidaten:

1. Johannes Kramer

2. Corlienke de Jong

3. Sybren Posthumus

4. Wopke Veenstra

5. Klaas Fokkinga

Vervolg kandidatenlijst

Website:

www.fnp.frl

Profiel lijsttrekker:

Johannes Kramer bij de brug in zijn dorp. Foto Niels Westra

Johannes Kramer bij de brug in zijn dorp. Foto Niels Westra

Wie?

,,Johannes Gerrit Kramer, 47, wenje mei myn frou Christina en 4 bern (3 jonkjes fan 11, 6 en 4, 1 famke fan 9) yn Sibrandabuorren.’’

Partij:

FNP

Muziek:

It paad werom fan Piter Wilkens

Meest inspirerende persoon:

Abraham Lincoln

Boek:

The Island at the Center of the World fan Russel Shorto

Auto:

Opel Zafira

Televisieprogramma:

True detective

Hobby:

Lêze (skiednis, polityk, biografyen) Waar wilt u op de foto en waarom: ,,Sibrandabuorren by de brêge. Sibrandabuorren is myn doarp, it is in moai doarp en dêr fiel ik my thús yn de mienkip.’’

Wat zijn uw huidige taken:

,,Deputearre fan en foar Fryslân.’’

Waarom bent u politicus:

,,Om Fryslân en de Friezen fierder foarút te krijen.’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Ik bin sa’n 20 jier lid.

Functies:

Fraksjemeiwurker, listlûker, steatefraksjefoarsitter, steatelid.’’

Favoriete coalitiepartner:

,,Gjin foarkar, it giet om ynhâld. De besteande koalysje wie prima.’’

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Hichtepunt: de ferkiezingsoerwinning yn 2003. Djiptepunt: it ôfsâltsjen fan de FNP troch oare partijen nei de kolleezje-ûnderhannelingen yn 2007.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Gjin nije wynmûnen derby. En 20 miljoen euro per jier om te ynfestearjen yn mienskip, ekonomy en leefberens.’’

Het lastigste dossier:

,,KH2018, omdat der spanning op komme sil kwa jild en programmearing.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: 10 miljoen euro

– Een universiteit in Leeuwarden: 20 miljoen

– Holwerd aan Zee: 30 miljoen

Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid:

,,Jild oan it sosjaal domein is prima, mar net foldwaande. Sa lang as wy as Friezen net mear te sizzen krije oer it sosjaal domein en wy feitliken sels dus foar de besunigingen fan Den Haag opdraaije, bliuwt it by pleisters plakke.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Sil myn partij dêr net oan meiwurkje. Set dy molens mar by minister Henk Kamp yn ’e achtertún.’’

FNP tweets