Nieuws

 • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

  DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

 • Shakira-lobby nu op VN-niveau

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover. Inmiddels wordt nationaal en internationaal op bijna het allerhoogste niveau - Buitenlandse Zaken, Verenigde Naties - overlegd over de openingsact van Kulturele Haadstêd 2018. Komt Shakira naar Leeuwarden, of komt ze niet? Eduardo Pizarro Leongómez, de ambassadeur van Colombia zal het er ,,soon’’ over hebben met minister Bert Koenders, en met de Colombiaanse ambassadeur bij de VN, Maria Emma Mejía. En ook met Robert van Embden, onze ambassadeur in Bogotá.

 • Jûnpraters: Jelle Hiemstra fan Friese Koers

  Jelle Hiemstra, listlûker fan de partij Friese Koers, waard by de steateferkiezings fan 2011 keazen foar de PVV. Mar Friese Koers mei perfoarst gjin ôfsplitsing fan de PVV neamd wurde, sei hy tiisdei by Omrop Fryslân yn it programma 'Jûnpraters'. Fierder wol dizze ekonomylearaar út Snits sjongeres Shakira nei Fryslân helje om de Kulturele Haadstêd te iepenjen en moat it skoalswimmen weromkomme. Dat en noch folle mear fertelde Jelle Hiemstra yn it programma 'Jûnpraters' dat Omrop Fryslân oant de ferkiezings alle dagen útstjoert.

 • Partijen denken met de media mee

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. De rubriek 18maart2015 bericht erover. Politieke partijen denken met de media mee. Heeft de krant misschien behoefte aan een mooi plaatje van onze lijsttrekker? Ja? Astublief, hier hebt u er een, geheel rechtenvrij te gebruiken. Het CDA was recent de eerste die een prent-met-CDA-logo van een breed lachende Sander de Rouwe stuurde. Dit weekeinde volgde de FNP met een paar authenthieke Johannes Kramers.

Tweets