Nieuws

 • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

  DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

 • ‘Kiezen doet ertoe’

  Bedenk een eenmalige campagne om meer mensen naar de stembus te krijgen op 18 maart voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Dat vroeg de Leeuwarder Courant aan vijf gerenommeerde Friese reclame, pr- en marketingbureaus. Vandaag deel 4, Crossmedia Communicatiegroep, Heerenveen.

 • Vanavond: lijsttrekkersdebat

  Omrop Fryslân zendt vanavond (dinsdagavond) een debat uit tussen de lijsttrekkers van de partijen die deelnemen aan de Statenverkiezingen in Friesland. Het discussieprogramma is samen met de Leeuwarder Courant georganiseerd. De lijsttrekkers van de zittende partijen gaan één-op-één met elkaar in debat over de toekomst van de provincie. Ook mogen zij hun 'dream foar Fryslân' aan de kiezer overbrengen. Gerrit Breteler zingt een kritisch lied over de Friese politie en LC-verslaggever Asing Walthaus verzorgt een beschouwing. De uitzending begint 18:15 uur. Na de televisieuitzending gaat het debat op internet verder met de vijf niet-zittende partijen in Provinciale Staten. Dit onderscheid is voor Friese Koers aanleiding om het debat te boycotten.

 • Jûnpraters mei Sander de Rouwe fan it CDA

  "Ik bin allinnich beskikber as listlûker", sei CDA'er Sander de Rouwe doe't er hifke waard foar in plakje op de provinsjale CDA-list. De Rouwe fertelde dat freed yn it programma 'Jûnpraters' fan Omrop Fryslân. Fierder is syn foarsichtige analyze dat it Fryske kolleezje it de lêste 4 jier goed dien hat, mar dat in bytsje selskrityk ek wol op syn plak is, benammen de rezjy-funksje by de dossiers oer wynmûnen en Thialf wie net goed. Fierder liet hy muzyk hearre dy't foar him in djippere lading krige nei it ferdrinken fan syn soantsje.

 • Lytse partijen optimistysk oer elektorale kânsen

  De lytse partijen dy't yn Fryslân in goai dogge nei in sit yn provinsjale steaten, binne optimistysk. Fan 50Plus witte we noch fan de ferkiezings fan fjouwer jier lyn, doe't se der tichtby sieten. Boppedat binne der in soad tema's dy't direkt gefolgen hawwe foar senioaren, lykas de soarch en it iepenbier ferfier. De Partij voor de Dieren sjocht nei de goede útslach fan de Europeeske ferkiezings fan ferline jier. Foar de Libertarische Partij jildt dat eins alle stimmen op de partij in sinjaal binne dat der wat feroarje moat.

 • 56 tellers, 14 tafels, 1 voetbalstadion

  Het stemmentellen na de twee verkiezingen van morgen wordt in veel gemeenten nachtwerk. Maar niet in Dantumadiel en Heerenveen. Deze twee gemeenten doen mee aan een telproef van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Morgenavond volgt eerst een voorlopige uitslag op partijniveau. Donderdag overdag gaan de tellers aan de slag voor een nieuwe telronde op persoonsniveau.

Tweets